Название текущей песни
00:00:00
00:00
00:00

Манастаануу

Краткая история времени

Описание:

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия. МАНАСТААНУУ. Кесиптик окуу жайлар үчүн. Түзүүчүлөр Чолпон Алапаева, Наргиза Токонова. «Турар» Бишкек – 2016. УДК 398 ББК 82.3 (2 Ки) М 23. Китеп Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы (2014-ж. 2-июнь, №119) жана Кыргыз Рес публикасынын Өкмөтүнүн токтомунун (2015-ж. 6-апрель, №151) негизинде жарык көрдү. Редкеңеш: Акматбекова С. Ишеналиева А.О. Бакиров К. Молдоканов А. Бондаренко О. Токтошев К. Дербишева З. К. Эрматов Э. М 23 Манастаануу: Кесиптик окуу жайлар үчүн/ Түз. Ч. Алапаева, Н. Токонова – Б.: Турар: 2016. – 200 б. ISBN 978-9967-15-620-3 Кыргыз рухунун туу чокусу болгон «Манас» эпосунун улуу, көркөм дөөлөттөрүнө илимий жактан сереп салынган бул усулдук Манастаануу китеби окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналды. Бул китептен жарандар, өзгөчө жаш муундар көрөңгө кенчин арттырып, мекенчилдиктин, адилеттүүлүктүн жана адеп-ахлактуулуктун нукура үлгүлөрүн жан дүйнөсүнө сиңирип, өзүнө руханий азык алары шексиз. М 4604000000-16 УДК 398 ББК 82.3 (2 Ки) ISBN 978-9967-15-620-3 © Түз. Ч. Алапаева, Н. Токонова, 2016 © Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, 2016 Белгилүү «Теңири Манас» романынын автору Ашым Жакыпбектин «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына арнаган «Манас гимни» Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, Кыр-жон барбы кыргыз кыргын таппаган. Кылымдарга аты калбай өчөөрдө, Кыргыз элин кыраан Манас сактаган. Кайырма: Асман менен Жериңдин, Тирөөсүнөн бүткөндөй. Айың менен Күнүңдүн, Бир өзүнөн бүткөндөй Теңир уулу Эр Манас! Белес – белден беш удургуп өткөн эл, Арстан болуп ай чапчыган көчмөн эл. Курандылап, куруп бара жатканда, Эр Манасты туу карманып өскөн эл. Кайырма: Асман менен Жериңдин, Тирөөсүнөн бүткөндөй. Айың менен Күнүңдүн, Бир өзүнөн бүткөндөй Теңир уулу Эр Манас! Манас улуу-кыргыз элдин желеги, Ата мурас, акыл-ойдун тереңи. Түбөлүккө ташка тамга баскандай, Кыргыз элдин адамзатка белеги! Кайырма: Асман менен Жериңдин, Тирөөсүнөн бүткөндөй. Айың менен Күнүңдүн, Бир өзүнөн бүткөндөй Теңир уулу Эр Манас!

Примечание!

Чтобы воспользоваться горячими клавишами плеера на нашем сайте пользователям программ речевого доступа к экрану рекомендуется отключить клавиши быстрой навигации по сайту. Для JAWS – Insert+Z. Для NVDA – Insert+пробел.

Горячие клавиши по управлению плеером:

Пробел - Проигрывать/Остановить
z - Предыдущая глава
x - Следующая глава
c - Отключить/Включить звук
n - Замедлить воспроизведение
m - Ускорить воспроизведение
v - Убавить громкость
b - Прибавить громкость
Стрелка влево - Перемотать на 5 сек. назад
Стрелка вправо - Перемотать на 5 сек. вперёд
ctrl + Стрелка влево - Перемотать на 1 мин. назад
Ctrl + Стрелка вправо - Перемотать на 1 мин. вперёд

Содержание: (Кликните на главу для прослушивания)

Чтобы получить аудиокнигу или электронную версию книги зарегистрируйтесь или отправьте нам запрос

Настоящим запросом я уведомляю о том, что книга будет использована мною в личных некоммерческих целях. Обязуюсь не передавать данную книгу третьим лицам, не имеющим инвалидности по зрению.

Хотите задать вопрос?

Отправьте форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Адрес:720065, Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Восток-5, 17-12.
Мы в соц. сетях: